எழுத்துரு ஏன் முக்கியம்? – ஒரு கலந்துரையாடல்

எழுத்துரு ஏன் முக்கியம்? வெவ்வேறு வடிவங்களின் பயன்தான் என்ன? என்னென்ன புதிய மாற்றங்கள் தேவை போன்ற கேள்விகளைக் கொண்ட கலந்துரையாடல்.

Continue reading