அன்றாடத் தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ் நுழைந்த கதை – 2

சிங்கப்பூரில் வெளிவரும் சிராங்கூன் டைம்ஸ் மாத இதழின் சூலை 2022ஆம் பதிப்பில் வெளிவந்தக் கட்டுரை. இதற்கு முந்தைய மாதக் கட்டுரையின் தொடர்ச்சி.

Continue reading

கையடக்கக் கருவிகளில் தமிழ் மின்னூல் உருவாக்கம்

மலாயா பல்கலைக்கழகத்தில், 2011ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ‘கற்றல் கற்பித்தலில் புதிய சிந்தனைகள்’ பன்னாட்டு மாநாட்டில் படைக்கப்பட்டக் கட்டுரை.

Continue reading